Aanpak kindermishandeling

Een terugblik op een succesvolle bijeenkomst
 
Aanpak kindermishandeling
Samen met de professionals uit de regio die nauw betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling is 22 maart jl. gediscussieerd over de te nemen stappen bij een vermoeden van kindermishandeling. Het signaleren van kindermishandeling blijft lastig voor veel huisartsen. Daarnaast is men huiverig dat ouders het hazenpad kiezen wanneer men de vermoedens bespreekt. De meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' zou de huisartsen handvatten moeten bieden, maar de ervaringen daarmee zijn wisselend.

Ruim 118.000 kinderen per jaar in Nederland hebben te maken met kindermishandeling. Het aantal adviesvragen en meldingen door huisartsen bij Veilig Thuis blijft achter in vergelijking met andere professionals. Ook in onze regio is dat het geval. Bij navraag bleken veel collega's niet goed op de hoogte van de verplichte stappen in de meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'. Alle bevorderende en belemmerende factoren bij de aanpak van kindermishandeling passeerden de revu. Het was een geslaagde avond.

 

Wat valt er te halen bij Veilig Thuis?

Judith Bosman en Petra van der Neut, beide vertrouwensarts bij Veilig Thuis Kennemerland (VT) beten het spits af. Zij vertelden over de werkwijze van VT en de meldcode en het afwegingskader dat per 1 januari 2019 verplicht is bij de toepassing van de meldcode. Bij een adviesvraag vindt geen registratie van persoongegevens plaats. Het gezin blijft anoniem. De huisarts en de vertrouwensarts kunnen samen de problematiek analyseren en besproken kan worden hoe de huisarts dit bij de ouders kan aankaarten. Judith en Petra benadrukten dat de adviesvrager zelf de verantwoordelijkheid en regie houdt. Veilig Thuis kan ook helpen bij het doen van de melding. In de bijlage vindt u de presentatie van Veilig Thuis.

Collaga huisarts als vraagbaak

Eind 2015 introduceerde de LHV naar goed voorbeeld uit één van de regio's de huisarts-ambassadeur kindermishandeling. Tjitske van den Bruele is één van hen. Op dit moment zijn er 40 huisarts-ambassadeurs in Nederland. Sinds kort zijn Ernst Bolsius, huisarts in Hoofddorp en Elke Riedl, aios aan het netwerk van huisarts-ambassadeurs toegevoegd. De functie van ambassadeur is in het leven geroepen toen bleek dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis achterbleef. De ambassadeur vervangt VT niet, maar kan als collega worden geraadpleegd met vragen over vermoedens en de af te leggen weg. Bovendien kan de huisarts-ambassadeur een verbindende rol in de regio hebben door de bij kindermishandeling betrokken partijen in kaart te brengen en knelpunten in de samenwerking te signaleren. De presentatie van Tjitske vindt u in de bijlage.

Herkennen van letsel passend bij kindermishandeling

Aan de hand van diverse foto's vertelde Bertine Spooren, forensisch arts van de GGD Amsterdam-Amstelland, over letsels die mogelijk duiden op kindermishandeling. Het draait om de vraag of het letsel past bij het verhaal van het kind en de ouders. Het letselonderzoek dient om letsels op te sporen, vast te leggen en te interpreteren om vervolgens vast te stellen of het letsel (of soms juist de afwezigheid van letsel) iets kan vertellen over de toedracht. Via letselspreekuur+ kunnen professionals (VT, medische behandelaar, wijkteam, politie) vroegtijdig forensische letselbeoordeling inschakelen.

Sporen veilig stellen bij seksueel geweld

Casemanager Sieta Smit van Veilig Thuis en Ingeborg Lagrand, forensisch verpleegkundige SEH Spaarneziekenhuis vertelden over hun werkzaamheden bij Centrum Seksueel Geweld (CSG). Het Centrum Seksueel Geweld Noord-Holland is een samenwerkingsverband van Veilig Thuis Kennemerland, Spaarne Gasthuis, Politie eenheid Noord-Holland en Kenter Jeugdhulp. Patiënten die zijn verkracht of aangerand kunnen hier terecht voor medische en psychische hulp, sporenonderzoek en desgewenst aangifte. De zorg is goed op elkaar afgestemd en de patiënt hoeft haar verhaal maar één keer te doen. Het centrum is 24/7 telefonisch bereikbaar voor een afspraak. Ontvangt u een patiënt die is verkracht?

doen: niet doen:

- kort anamnese gesprek

- rekening houden met sporen bij het slachtoffer 

- urine opvangen

- bel CSG (088-8006262)

- in details treden

- zelf lichamelijk onderzoek doen

- slachtoffer laten eten en drinken

Sexting, Grooming en Sextortion

Zedenrechercheur, Ron Oudhuis nam de deelnemers mee met verschillende casuïstiek die de huisarts in de spreekkamer kan tegenkomen op het gebied van Sexting, Grooming en Sextortion. We leerden over de strafbaarheid hiervan en welke hulp de huisarts kan bieden. Zie de presentatie in de bijlage voor meer informatie.

Discussie

De paneldiscussie aan het einde van de bijeenkomst bood ruimte voor inhoudelijke vragen en verbetertips voor de onderlinge samenwerking. Het was waardevol om een kijkje in elkaars keuken te kunnen nemen en zo begrip te creeën voor ieders werksituatie. Het onderwerp kindermishandeling blijft een punt van aandacht. Het kringbestuur zal eind 2018 opnieuw een themabijeenkomst aan dit onderwerp wijden, wanneer er meer bekend is over het afwegingskader bij de meldcode. Heeft u in de tussentijd nog vragen of discussiepunten over dit onderwerp dan verwijzen wij u graag naar HAweb.