Een update van het overlegteam huisartsen (OTH) Z&Z

 
Wij informeren u namens uw kring periodiek over de vorderingen via nieuwsbrieven zoals deze. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de kringleden van de kringen Noord Holland Midden en Rijnland & Midden-Holland met Z&Z als preferente verzekeraar.

Wat speelt er op dit moment?   

Z&Z heeft haar inkoopbeleid 2020 gepresenteerd. Het is het inkoopbeleid op hoofdlijnen.  Voor de belangrijkste punten verwijzen we naar pagina 12 van het inkoopbeleid. Daar vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVDP):

Het OTH (OverlegTeam Huisartsen) zet in eerste instantie in op MTVDP, ook een belangrijk onderwerp in het inkoopbeleid 2020. Dit doen we omdat er dringend maatregelen nodig zijn om de werkdruk van huisartsen te verlagen. Pas daarna is er ruimte voor andere zaken. Na lezing van het inkoopbeleid is onze eerste indruk dat het OTH en Z&Z het eens zijn over het feit dat er maatregelen nodig zijn die de werkdruk van huisartsen verlichten  en de huisarts weer MTVDP geven in de dagelijkse praktijk. Over de invulling denken Z&Z en OTH anders:  

1. OTH: Als OTH – mede gevoed door onze achterban - zien wij vooral winst in financiële middelen, praktijkafhankelijk, om extra menskracht in te kunnen zetten en desgewenst praktijkverkleining en langere consulten mogelijk te maken. Bij de invulling van ‘kleinere praktijken en langere consulten’ stelt het OTH dat de huisarts vrij moet zijn om dit te doen op de manier die het beste past bij zijn/haar praktijkvoering. Uitgangspunt hierbij is dat de huisarts de maximale ondersteuning heeft ingezet om in aanmerking te kunnen komen. U vindt hierover meer in de presentatie van het OTH. Deze hebben wij enkele weken geleden gepresenteerd aan Z&Z.

Begin mei overlegt een kleine delegatie van het OTH (Joost Clemens (NHM) en Ruud Gebel R&MH)) met Z&Z over onze ideeën ‘MTVDP’ zoals gepresenteerd in bovengenoemde presentatie.
Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties die Joost en Ruud kunnen gebruiken in dit overleg, meld ons via onderstaand mailadres.

2. Z&Z: Z&Z koerst vooral op oplossingsrichtingen die op langere termijn meer tijd voor de patiënt opleveren zoals bijvoorbeeld ondersteunend personeel, taakherschikking, efficiëntere praktijkvoering, digitalisering, samenwerking met gemeenten etc.

 

Voor het OTH is dat – mede gezien de gehouden enquête in R&MH-gebied en de signalen van huisartsen dat de ervaren werkdruk nu (te) hoog is – een lastige boodschap. Wij zien bij de door Z&Z gekozen oplossingsrichtingen dat huisartsen eerst moeten investeren voordat zij profijt van oplossingen ervaren. Voor het OTH is essentieel dat gezien de hoge werkdruk zij nu liever ziet dat  er eerst wordt ingezet op zaken die direct ‘lucht’ opleveren voor huisartsen. Zodra er ruimte is, kunnen we verder met andere oplossingsrichtingen.
Afgelopen week heeft Z&Z hun oplossingsrichtingen in deze presentatie van Z&Z gepresenteerd aan het OTH. 

Om met een gedegen reactie te kunnen komen richting Z&Z, vragen wij u graag de presentatie te bestuderen en uw reactie hierop te laten weten. U kunt ons mailen via : HKnoordhollandmidden@lhv.nl 

 

Hoe nu verder?

In de derde week van mei hebben wij ons eerstvolgend overleg met Z&Z. Tijdens dit overleg zal het OTH een reactie geven op de presentatie van Z&Z. Uw input is dus zeer waardevol!
Verder hebben we een gezamenlijke longlist van onderwerpen opgesteld waarover we naast het onderwerp MTVDP ook met Z&Z in gesprek gaan de komende vergaderingen. 

Twee belangrijke onderwerpen uit de longlist zijn:  

1. Accreditering
Sinds 1 januari 2019 is een hercertificeringsaudit eenmaal per drie jaar voldoende om het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering te behouden. Dit had gevolgen voor de vergoeding. Z&Z heeft, mede als gevolg van het overleg met het OTH en NPA besloten alle 3 de opties te vergoeden. Woensdagochtend 1 mei hebben we u hierover al bericht via een nieuwsflits

2. GKF-module
Het GKF-programma liep eind 2018 af en Z&Z stelt momenteel voor 2020 een nieuw regionaal kwaliteitsbeleid farmacie op. 2019 vormt een overgangsjaar. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit voor het contract betekent, maar dit heeft onze aandacht.

Contact? 

Tot zover in vogelvlucht de items waarover we met Z&Z in gesprek zijn. Wilt u meer informatie over bovenstaande hebben of wilt u ons zaken voor het overleg meegeven? U kunt ons mailen via: HKnoordhollandmidden@lhv.nl

Het OverlegTeam Huisartsen (OTH) in januari gestart met het overleg met Z&Z over het contract 2020-2022.
Het OHT bestaat uit:

  • Ruud Gebel en Jan-Arend Lodder; vertegenwoordigers vanuit de kring Rijnland en Midden Holland, en Joost Clemens, Brigitte van Oosten en Lucyna de Graaf vanuit de kring Noord-Holland Midden.
  • Samen met LHV medewerkers Joost Barendregt en Heleen van Bloemendaal vormen zij het Overleg Team Huisartsen ofwel het OTH.
  • Daarnaast hebben we een klankbord groep op Haweb. Deze groep kan het OTH gevraagd en ongevraagd van input en feedback voorzien.

Met vriendelijke groet,  

Namens het overlegteam huisartsen Z&Z: 
Lucyna de Graaf, Brigitte van Oosten, Joost Clemens, Ruud Gebel en Jan-Arend Lodder