GGZ terugverwijzing zonder contact met huisarts

 
GGZ terugverwijzing zonder contact met huisarts
Medio oktober 2017 ontving het kringbestuur verontrustende signalen over de terugverwijzing van patiënten zonder overleg met de huisarts door GGZ-instellingen. Dit is niet volgens de geldende afspraken.

Het betreft patiënten die na verwijzing door de huisarts niet terecht kunnen bij de gespecialiseerde GGZ-instelling vanwege een wachtlijst . En het gaat om patiënten die na behandeling worden terugverwezen naar de huisarts, waarbij (na)zorg wordt geadviseerd. Er is bij dergelijke situaties behoefte aan telefonisch contact om gezamenlijk te bespreken welke zorg dan geboden is of welke nazorg nodig is, zodat de huisarts kan inschatten of de eventueel aanwezige POH-GGZ deze zorg kan leveren. Bovendien kunnen afspraken gemaakt worden over de procedure bij verslechtering van de situatie van de patiënt.

Het bovenstaande is conform de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl). Toch blijkt de praktijk weerbarstig.

Het kringbestuur heeft alle GGZ-instellingen in de regio aangeschreven en hen gewezen op het feit dat de landelijke afspraken kennelijk niet (overal) gevolgd worden. Uit de reacties komt naar voren dat de GGZ-instellingen het probleem niet als een breed bestaand knelpunt ervaren, maar beseffen dat er idealiter in de beschreven omstandigheden telefonisch contact is.

We gaan er van uit dat de landelijke afspraken weer op het netvlies van de GGZ-instellingen staan. Mocht u toch tegen problemen aan lopen dan vragen de instellingen om contact met hen op te nemen, zodat zij gericht actie kunnen ondernemen.

Het kringbestuur blijft graag op de hoogte van de knelpunten die spelen. U kunt deze delen op HAweb.