Nieuw coronavirus Wuhan (2019-nCov) Update 3

29 januari 2020
 
Dit bericht is een vervolg op het bericht van 24 en 28 januari 2020 met betrekking tot het nieuwe coronavirus dat eind 2019 voor het eerst aangetoond werd in Wuhan, China. Inmiddels is bij meer dan 6000 personen een infectie met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dit aantal verandert snel. Het merendeel van de patiënten komt uit Wuhan, China. Ook in andere provincies van China zijn ziektegevallen gemeld. Daarnaast zijn in verschillende andere landen patiënten gemeld uit enkele Aziatische landen, Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië en Duitsland. Vrijwel alle patiënten in deze landen waren recent in China, Wuhan geweest. Er zijn meer dan 100 personen overleden, allen in China. Het merendeel betrof ouderen met onderliggende medische condities.

Meldingsplicht 2019-nCoV (groep A)
2019-nCov is vanaf heden een groep A meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat u een patiënt met een verdenking met een infectie met 2019-nCoV per direct dient te melden aan de GGD. Deze meldplicht is noodzakelijk om tijdig passende maatregelen te kunnen nemen ter preventie van verspreiding van het virus. Onder aan deze brief leest u hoe u de GGD kunt bereiken. 

Een mogelijke verdenking van 2019-nCoV
Huisartsen dienen voor het instellen van diagnostiek altijd te overleggen met de GGD Amsterdam. Afhankelijk van waar een patiënt zich bevindt en hoe ziek een patiënt is, wordt besloten of de diagnostiek in het ziekenhuis of thuis kan worden afgenomen (door de GGD of huisarts). Diagnostiek naar 2019-nCov dient ingezet te worden bij een patiënt met:

  • Koorts (ten minste 38 graden Celsius) en ten minste 2 van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of tekenen van longinfiltraat

   EN

  • die ontstaan zijn binnen 14 dagen na terugkomst uit Wuhan*

  OF

  • die ontstaan zijn binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde 2019-nCoV- infectie


*De gebieden waar lokale transmissie voorkomt zullen zo nodig aangepast worden op basis van nieuwe informatie

Persoonlijke beschermingsmaatregelen in de huisartsenpraktijk
Indien mogelijk vindt telefonische triage plaats. Als een huisarts besluit tot een huisbezoek bij een patiënt met een vermoeden van nCoV- infectie, dan zijn de volgende persoonlijke beschermingsmaatregelen effectief om besmetting te voorkomen:

  • FFP2-masker
  • Spatbril
  • Handschoenen
  • Voorschort

Wanneer een (verdachte) patiënt zich onverwacht meldt in de huisartsenpraktijk, dan dient de patiënt te worden voorzien van een chirurgisch mondmasker en apart van andere patiënten te worden geplaatst.  

Thuisisolatie mogelijk
Patiënten die voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven en waarbij diagnostiek naar 2019-nCoV geïndiceerd is maar waarbij de patiënt niet ernstig ziek is, kunnen onder bepaalde voorwaarden in thuisisolatie verblijven. De arts infectieziektebestrijding van de GGD bepaalt samen met de huisarts of de thuissituatie van de patiënt zich hiervoor leent. De duur van de maatregelen zijn afhankelijk van de resultaten van het diagnostisch onderzoek. De voorwaarden voor thuisisolatie zijn beschreven in de bijlage Thuisisolatie.  

Intercollegiaal overleg
Het team Infectieziekten van de GGD Amsterdam is tijdens kantoortijden bereikbaar voor intercollegiaal overleg: 020-5555105; buiten kantoortijden: 020-5555 555, vraag naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding. 

Meer informatie