Onrust over wijzigingen tuchtrecht

 
Het kringbestuur ontving signalen van ongeruste praktijkhouders en waarnemers over veranderingen in het tuchtrecht per 1 april jl. Landelijk gezien leverde de wijziging van de Wet BIG al flink wat opschudding wat betreft de publicatie van het BIG-nummer. Dit is in de huidige vorm van de baan. Maar hoe zit het met privé-gedragingen die tuchtrechtelijk kunnen meewegen? Het betalen van de proceskosten voor de patiënt? En het kort van tevoren wijzigen van de klacht? Het kringbestuur zocht dit voor u uit.

Privé gedraging tuchtrechtelijk meegewogen?

Het Tuchtcollege toetst een klacht aan twee ‘tuchtnormen’ uit de Wet BIG. Deze zijn geformuleerd in artikel 47 van de wet BIG. 

De eerste tuchtnorm heeft betrekking op het handelen of nalaten in strijd met de zorg die de beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid behoort te verlenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het stellen van een verkeerde of te late diagnose, het onvoldoende informeren over de behandeling, het voorschrijven van verkeerde medicijnen of het schenden van het beroepsgeheim. De hulpverlener moet naast de patiënt ook jegens familie van de patiënt deze zorg verlenen. 

De tweede tuchtnorm ziet op het maatschappelijk belang en heeft betrekking op ‘enig ander handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt’. Gedragingen die niet zijn begaan in de hoedanigheid van de arts als BIG-geregistreerde vallen ook onder het tuchtrecht , zoals gedragingen begaan in de privésfeer of gedragingen van organisatorische aard (arts-bestuurder). Wel is vereist dat er tussen die gedragingen en de beroepsuitoefening voldoende verband bestaat en zij in het licht van de beroepsuitoefening ongeoorloofd moeten worden geacht. 
Eigenlijk is deze regel niet nieuw want de tuchtrechter heeft in de afgelopen jaren al in meerdere zaken het handelen in de privésfeer (en gedragingen van organisatorische aard) onder de tweede tuchtnorm geschaard. Door deze wijziging is nu in de Wet BIG vastgelegd wat al in het tuchtrecht gebruik was. Voorbeelden hierbij zijn: het downloaden en in bezit hebben van kinderporno, maar ook het door een arts opzettelijk in brand laten steken van zijn vrouw. Door deze gedragingen is ook het vertrouwen in het handelen in de hoedanigheid van de arts aangetast. 

Het betalen van de proceskosten voor de patiënt?

In navolging van de Advocatenwet is in de wet BIG nu ook de mogelijkheid tot proceskostenveroordeling (zoals de reiskosten, deskundigenkosten en kosten van juridische bijstand) van de klager opgenomen. Dit kan alleen als de tuchtrechter een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Daartegenover staat de invoering van een griffierecht in te voeren, om een drempel op te werpen voor klachten die zich niet lenen voor het medisch tuchtrecht. 

Kort van tevoren wijzigen van de klacht?

De klager kan zijn klacht tot uiterlijk twee weken voor de behandeling van de zaak schriftelijk wijzigen of aanvullen. De beklaagde krijgt de gelegenheid hierover voor de zitting gehoord te worden. Om te voorkomen dat de klacht op het laatste moment wordt aangepast, wordt een “tuchtklachtfunctionaris” geïntroduceerd. De tuchtklachtfunctionaris kan een klager ondersteunen bij de formulering of wijziging van de klacht. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris doorverwijzen naar een andere instantie om de klacht te beoordelen, zoals de SKGE. Zo wordt voorkomen dat de verkeerde klachten bij de tuchtrechter komen.

Modernisering medisch tuchtrecht

Vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel wat onder andere het medisch tuchtrecht moderniseert. Per 1 april 2019 zijn deze wijzigingen van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in werking getreden. Op de website van de KNMG leest u hier meer over. 

In gesprek met het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Eerder sprak Ella Kalsbeek met de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. In navolging daarvan zijn twee regiobijeenkomsten gepland om met vertegenwoordigers van het Centraal Tuchtcollege in gesprek te gaan over welk toezicht gewenst en noodzakelijk is en hoe dit er uit moet zien. Doet u mee? Aanmelden of meer lezen kan hier