OTH-Z&Z schort overleg met Z&Z op

 
Het overlegteam huisartsen (OTH) heeft Z&Z donderdag 24 oktober jl. een bericht gestuurd dat het OTH het overleg met Z&Z opschort. Het OTH-Z&Z heeft aangegeven tijd nodig te hebben om zich te herbezinnen op de gezamenlijke rol en doelstelling van het overleg met Z&Z. Als OTH zien wij het als onze rol om wensen en inhoudelijke verbeteringen op het inkoopbeleid van Zorg en Zekerheid in te brengen, maar hebben wij het idee dat wij op dit moment onvoldoende door Z&Z worden gehoord. Omdat het altijd verstandig is om in contact te blijven, onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om dat voor nu op een andere manier te doen; we denken hierbij aan de mogelijkheid van een overleg op bestuurlijk niveau (LHV landelijk en Raad van Bestuur Z&Z) waarin wede procesgang willen bespreken. Hopelijk kan hiermee het overleg weer vlot worden getrokken. Het uiteindelijk doel is uiteraard een beter overleg tussen OTH en zorginkopers om daarmee een goed geëquipeerd team met enthousiaste en gedreven OTH-leden bij elkaar te kunnen houden, die op de best mogelijke manier jullie belangen kunnen behartigen.

Zoals uit onze laatste nieuwsbericht ook al bleek, zijn we als OTH-Z&Z teleurgesteld over het overlegproces met Z&Z tot nu toe. Nu het contract aan jullie is aangeboden, wordt de impact van het contract steeds duidelijker; wij zien onvrede bij leden en vooral op de punten waar we als OTH een jaar lang intensief op ingezet hebben.

Vanwaar de onvrede over het contract?

De signalen van onvrede betreffende de volgende onderwerpen:

  1. Z&Z heeft een overeenkomst voor 3 jaar (looptijd HLA) voorgelegd aan huisartsen. Het OTH heeft voorgesteld een 1-jarig contract voor te leggen, omdat er naar ons idee te weinig is bereikt voor leden, afgezien van indexering en het behoud van de NPA-accreditering. Er is naar ons idee te weinig bereikt en er is geen vertrouwen dat - waar Z&Z zich juist mee profileert - er tussentijds daadwerkelijke aanpassingen mogelijk zijn. Vandaar onze wens voor een 1-jarig contract.
  2. Het digitale portaal is voor Z&Z een primeur. Leden ervaren hierbij een grote administratieve last; er moet een uitgebreid digitaal dossier aangemaakt worden met gegevens van medewerkers. Terwijl in ‘mijn medewerkers bestand’ alle gegevens beschikbaar zijn voor Z&Z. Een oplossing voor dit probleem is niet bespreekbaar gebleken tijdens een Z&Z bijeenkomst in de regio. Kortom; de administratieve last wordt bij huisartsen gelegd. Dit is een punt dat we ook bij de werkgroep 'bureaucratisering  & administratieve lasten’ van HRO zullen melden.
  3. POH-S: Z&Z had tot doel een nieuwe eerlijkere berekeningssystematiek. Deze is nauwelijks besproken met het OTH. Dit ondanks de vraag van het OTH om uitstel om de financiële consequenties beter inzichtelijk te kunnen maken. Huisartsen die  een nadeel van deze wijziging ondervinden worden alleen gecompenseerd in 2020.
  4. Praktijkmanagement is beschikbaar voor ondersteuning van huisartsenpraktijken die onderdeel uitmaken van een (op te richten) wijksamenwerkingsverband. Z&Z is één van de weinige zorgverzekeraars die aanvullende voorwaarden stelt aan een praktijkmanager (tot ongenoegen van de huisartsen).
  5. MTVDP. We zijn een jaar in gesprek over een pilot kleinere praktijk. Tot op heden zijn slechts de randvoorwaarden daarvoor benoemd. Z&Z houdt zich aan het hoofdlijnenakkoord (HLA) en noemt daarbij de onderwerpen die naar ons idee eerst weer een investering nodig hebben en pas in tweede instantie de huisarts ‘lucht’ geven. Er is onvoldoende transparantie over de financiële ruimte en daarmee over de omvang van de pilot.

 Op dit moment worden de mogelijkheden voor  een bestuurlijk overleg onderzocht.

Wij houden jullie via deze weg op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Het OTH-Z&Z