Resultaten enquête regio: tekorten op álle onderdelen

 
Zowel op de arbeidsmarkt huisartsen als bij het praktijkondersteunend personeel ervaart men tekorten in onze regio. Daarnaast kent ook het merendeel van de ondervraagden huisvestingsproblemen. Een drie-eenheid die ook nog eens op elkaar doorwerkt. Want taakdifferentiatie als oplossing voor het huisartsentekort is alleen reëel als er een praktijkondersteuner is aan wie je de taken kunt overdragen en diegene ook een werkplek heeft.

Van 7 tot 23 januari konden de huisartsen uit de kringregio Noord-Holland Midden een enquête invullen over tekorten op de arbeidsmarkt huisartsen & praktijkondersteunend personeel en huisvesting. U reageerde met veel enthousiasme, waarvoor veel dank.

-  Lees de volledige rapportage in de bijlage -

Huisartsentekort

Het huisartsentekort wordt door 77% van de ondervraagden gevoeld. Zij voelen dit vooral bij het vinden van een vervanger bij feestdagen en vakanties. Praktijkhouders geven daarbij aan dat zij het ook merken in de hoge waarneemtarieven en volle praktijken. Nieuwe inwoners kunnen steeds moeilijker een  huisarts kunnen vinden. Een groot deel (79%) van de waarnemers zijn werkzaam als vaste waarnemer werkzaam . In de dagpraktijk zijn zij – net als praktijkhouders daardoor minder inzetbaar in de ANW.

De druk op de huisarts is hoog, met name de diensten vormen een onevenredige belasting. Dat de volledige verantwoordelijkheid hiervoor bij de praktijkhouder ligt voelt voor menig respondent (praktijkhouder en waarnemer) oneerlijk. Er worden verschillende oplossingsrichtingen geopperd waarbij ‘ontkoppeling’ en ‘gelijke verdeling ANW’ opvallend vaak terugkomt.

Andere genoemde oplossingen zijn: meer opleiden, betaalbare huisvesting (huur- en grondprijzen) voor overname praktijk. Inzet van ICT achten de respondenten minder kansrijk.

Praktijkondersteunend personeel

80% Van de ondervraagden ervaart problemen bij het vinden van praktijkondersteunend personeel. Als reden wordt opgevoerd dat er te weinig wordt opgeleid’. Daarnaast sluit ook de opleiding niet goed aan bij de praktijk. Zowel voor de huisarts als de doktersassistente leidt dit tot verkeerde verwachtingen en risico van overbelasting. In een praktijksituatie waarin het personeel of de huisarts zelf het hoofd net boven water weet te houden, kiest men er niet snel voor om zelf een stageplaats aan te bieden. Een ander knelpunt is de huisvesting: er moet  wel een werkplek zijn voor de stagiaire.

Een ruime meerderheid (73%) van de ondervraagden leidt op. Bijna de helft van hen geeft aan dat de belangrijkste drijfveer om op te leiden voor hen het tekort aan personeel is.

Huisvesting

Van de respondenten ervaart 61% huisvestingsproblemen. Het grootste knelpunt is een werkplek voor het personeel. Bevestigd wordt dat gemeenten in onze regio weinig betrokkenheid laten zien bij de huisvesting van de eerste lijn. Bij nieuwbouwprojecten maar ook in bestaande huisartsenvoorzieningen die uit hun jasje groeien krijgen de huisartsen geen voet aan de grond bij gemeenten of zorgverzekeraar.

Benieuwd naar het aantal diensten dat praktijkhouders en waarnemers doen? Lees dit en meer in de volledige rapportage in de bijlage.

Hoe nu verder?

Het kringbestuur zal de uitkomsten van deze kring enquête delen met de regionale huisartsenorganisaties en de Wagro. Samen willen we kijken welke inzet kansrijk en haalbaar is op deze drie onderdelen. De uitwerking van deze voorgestelde inzet vindt u terug in de volledige rapportage in de bijlage.

De uitkomsten van de enquête staan niet op zich. Zij bevestigen in grote lijnen het landelijke beeld. De uitkomsten zijn inmiddels gedeeld met de landelijke LHV-werkgroepen die zich bezighouden met de onderdelen huisartsentekort en arbeidsmarkt ondersteunend personeel. Uw input bij het onderdeel huisvesting heeft er mede voor gezorgd dat huisvesting ook landelijk geagendeerd staat. We onderzoeken op dit moment of en hoe dit een landelijke vervolg kan krijgen.

Wilt u reageren op de uitkomsten van het onderzoek? Dit kan bij onze discussiegroep op Haweb.