Vangnet en tijd grootste knelpunten ouderenzorg in ons kringgebied

Uitkomsten LHV enquête ouderenzorg voor de kring NH Midden
 
In ons kringgebied NHMidden wordt de tijdsinvestering en de kortdurende opname als grootste knelpunt ervaren in de zorg voor ouderen met een complexe zorgvraag. Onze kring NHM ervaart de kortdurende opname als groter probleem in vergelijking met landelijk. Dit is de voornaamste uitkomst van de LHV-enquête ouderenzorg in onze regio. Wij delen hier uitkomsten van de kring NH Midden met u.

Eerstelijns Verblijf (ELV) / kortdurende opvang

De mate waarin u vanuit de huisartsenpraktijk kortdurende opvang wegens medische noodzaak kunt regelen wordt door 91% als matig tot slecht beoordeeld. Problemen die hierbij worden ervaren, zijn in volgorde van belangrijkheid:

  1. grote tijdsinvestering nodig om een bed te vinden,
  2. onvoldoende capaciteit van bedden dichtbij,
  3. onduidelijk of er bedden beschikbaar zijn en
  4. problemen bij het regelen van opvang tijdens ANW-uren.

Van de respondenten geeft 39% aan voldoende te zijn geïnformeerd over de mogelijkheden in de regio, 43% geeft aan eigen contacten te bellen.

Knelpunten ELV melden

Het is in het belang van de patiënt en van de huisartsenzorg dat u de ervaren knelpunten in uw praktijk doorgeeft. Hiervoor kunt u terecht bij: het VWS-praktijkteam Zorg op de juiste plek: op werkdagen telefonisch te bereiken op telefoonnummer  06 15 52 93 36 (van 8.30 tot 17.30 uur) of via juistezorgplek@minvws.nl

Samenwerking rond ouderenzorg

Samenwerking bij zorg voor ouderen met complexe problematiek is essentieel om snel op en af te kunnen schalen en daarmee de juiste zorg te kunnen bieden. Hoe staat het met de samenwerking in de regio? Ruim 57% van de huisartsen werkt structureel samen in een samenwerkingsverband voor ouderenzorg. Opvallend is dat in slechts 19% van deze samenwerkingsverbanden de gemeente of een sociaal team participeert.

Bijna 81% van de huisartsen in de kring werkt met een praktijkondersteuner samen, maar vaker nog wordt gekozen voor samenwerking met de wijkverpleegkundige. In dat opzicht kunnen we constateren dat wijkzorg vorm krijgt.

Huisartsen die zorg leveren in een kleinschalige woonvorm voor ouderen noemen als problemen: de zorgzwaarte in de betreffende woonvormen (52%), de tijdsinvestering (52%) en de samenwerking met de verzorging & verpleging (24%).

Wie vulden de enquête in?

  • N = 57
  • 81% van de respondenten is praktijkhouder, 7% in loondienst en 12% waarnemer.

Meer informatie: